Noodopvang

Eind 2015 opende het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de deur van de noodopvanglocatie aan de Schepenen. Begin 2016 deed zij hetzelfde voor de locatie aan het Zuiderwagenplein. Sinds januari 2017 zijn beide noodopvanglocaties gesloten.

Honderden asielzoekers hebben in 2016 een tijdelijk verblijf gehad in Lelystad.  In die tijd hebben zij kennis kunnen maken met de gastvrijheid van haar inwoners. Heel veel Lelystedelingen hebben tientallen activiteiten voor de kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd. Dit waren activiteiten waarin zij samen aten, samen knutselden, samen sportten, samen Nederlands leerden, etc. etc.

Welzijn Lelystad wil alle inwoners van Lelystad die zich hebben ingezet voor de bewoners van de noodopvanglocaties bedanken voor hun enorme inzet en bevlogenheid!

Uiteraard willen wij ook onze dank en bewondering uitspreken naar de ‘regiegroep’ bestaande uit vertegenwoordigers van Rode Kruis, Interdiaconaal Vluchtelingen Overleg (IVO), de moskeeën, Burgerinitiatief Lelystad (BIL) en Huis voor Taal. Zij hebben gezorgd voor goede afstemming en organisatie met onder andere regiegroep partner COA zodat Lelystedelingen daadwerkelijk een steentje konden bijdragen aan een prettig en zinvol verblijf van de vluchtelingen in onze stad. De regiegroep is aangemeld voor de landelijke Meer dan Handen Prijs, zie voor meer informatie: http://www.vrijwilligersprijzen.nl/pages/2016/Inschrijvingen/Lokaal?postid=126335.  

Veel Lelystadse organisaties hebben de betrokken inwoners ondersteund bij het realiseren van alle activiteiten. Zo heeft de FlevoMeer Bibliotheek veelvuldig haar locatie en expertise beschikbaar gesteld voor activiteiten rondom de noodopvang. Bedankt! Ook speciale dank aan de MFA’s, IDO, Stadmakerij, Leger des Heils, Woonzorg Flevoland en de serviceclubs voor hun bijdragen. Daarnaast hebben vele andere organisaties hun eigen betrokkenheid getoond door het beschikbaar stellen van ruimte, tijd en middelen. Ook hen danken wij!

Welzijn Lelystad is er trots op dat zij met alle bovengenoemde inwoners, initiatieven en organisaties heeft mogen samenwerken aan dit mooie burgerinitiatief.