Meer nieuws over Welzijn Lelystad

Online faalangstreductietraining (pilot)  

In mei zijn de jeugdpreventiewerkers (JPW-ers) gestart met een nieuwe pilot; de online(!) faalangstreductietraining. Een training die Jurian Lambooij en Wijnand Hanssens hebben ontwikkeld a.d.h.v. bestaande theorie over dit onderwerp. De bedoeling is dat de training komend schooljaar volledig open is voor inschrijvingen.  

De training is ontwikkeld voor leerlingen uit het V(S)O die lichte faalangstige klachten hebben. De training is preventief van aard, waarbij de leerling in zeven sessies werkt aan het reduceren van zijn klachten.  

Bij vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de jeugdpreventiewerker(s) van uw school. 

Geef me de 5 

Afgelopen schooljaar heeft jeugdpreventiewerker Margriet Nienhuis de ‘Geef me de 5’ cursus gevolgd en afgerond. Deze cursus richt zich o.a. op het begrijpen van autisme, het op een juiste wijze communiceren met als doel de ontwikkeling van de jongere met autisme te bevorderen. En zijn leven wat makkelijker te maken. 

Resultaatmeting 8ting  

Welzijn Lelystad gaat zich richten op de impactmeting van onze dienstverlening. We spreken hier over het meetbaar maken van onze resultaten. Team JPW is een van de pilot teams. Het doel is om te leren van de uitkomsten en daarmee onze dienstverlening te verbeteren. Maar ook om te laten zien waar we goed in zijn. 

In samenwerking met organisatie 8ting is een online resultatenformulier ontwikkeld. Dit formulier is verstuurd naar jongeren (en ouders) waarvan in 2021 het traject werd afgesloten. 

De voorlopige resultaten zijn zeer positief te noemen. Van de ondervraagden is bijna 87 procent van mening dat door het traject met de jeugdpreventiewerker zij goed geholpen zijn en verdere hulp niet meer nodig is. Het jeugdpreventiewerk scoort een 7,1 op het thema weerbaarheid en een 7,9 op mentale gezondheid.  

Een tweetal reacties die de jongeren konden achterlaten in het formulier: “Het is handig omdat ze snel reageren en je kan je gevoel uiten”, “het was een fijne training en ze helpen je echt goed”.  

Faalangstreductie training 

Afgelopen jaar zijn de jeugdpreventiemedewerkers Margriet Nienhuis, Jurian Lambooij en Saren Schut gestart met de faalangst reductie training op de SGL, ISG Arcus en SG de Rietlanden. De training is bedoeld voor leerlingen die dusdanige angst hebben om te falen, dat hij of zij wordt belemmerd in het functioneren. Met veel succes zijn er in totaal zes groepen gedraaid op de scholen. Vanwege het succes en de vele aanmeldingen zal de training een vervolg krijgen.  

Systeemgericht werken 

De jeugdpreventiewerkers (JPW) van Welzijn Lelystad hebben het afgelopen jaar een driedaagse training ‘verdiepend oplossingsgericht en systemisch coachen’ met succes gevolgd en afgerond. Tijdens de coachinggesprekken wordt dit instrument ingezet om onderlinge verhoudingen en mogelijke oplossingen in een korte tijd inzichtelijk te maken.  
 
Bij een opstelling gaat het erom, personen of elementen uit een hulpvraag van de leerling een plek in de ruimte te geven en ze te laten symboliseren door de poppetjes en de symbolen. Uit de opstelling komen verschillende interessante dynamieken naar voren. De leerling kan zich identificeren met de figuren die op tafel staan en ze kunnen ervaren wat hun positie is ten opzichte van een ander figuur.   
 
De jeugdpreventiewerkers hebben de opstellingen met succes ingezet tijdens de coachingsgesprekken. Voor leerlingen was dit vaak een eerste stapje om toch een gesprek aan te gaan met gezinsleden of vrienden en op deze manier tot een oplossing te komen.  

Begeleide casuïstiek bespreking 

Ter bevordering van de deskundigheid is er sinds het begin van het jaar wekelijks begeleid casuïstiek overleg. Nieuwe casussen worden ingebracht met het doel te bespreken of JPW de juiste ondersteuning kan bieden en welke methodiek gebruikt kan worden. Geconcludeerd kan worden dat de JPW-ers erg veel leren van elkaar door dit overleg wat ten goede komt aan de leerlingen. 

Porteum 

De drie VO deuren Arcus, SGL en Rietlanden sluiten hun deuren en gaan samen verder in de campus Porteum. De JPW-ers Margriet Nienhuis, Saren Schut en Jurian Lambooij gaan een plek krijgen in de nieuwe ondersteuningsroute. 

Jongerencoaches – De Impactmeting 

De afgelopen periode is er een impactmeting afgenomen bij de jongeren die de jongerencoaches in begeleiding hebben of in begeleiding hebben gehad. Iedere jongere mocht een enquête invullen en daarbij ervaringen delen. De jongerencoaches kijken terug op zeer positieve resultaten. Daarbij was het ontzettend leuk om te lezen wat de jongeren zelf geschreven hadden over hun ervaringen. 

Jongere: “Dat de jongerencoach je goed kan helpen of ondersteunen bij het zoeken van een oplossing.”

Jongere: De jongerencoaches begeleiden je goed en zijn erg enthousiast in wat ze doen. Ze weten ook waar ze het over hebben.”
Met de scores die behaald zijn in de eerste meting, wordt excellent geschoord. Wel is er aandacht voor verschillende verbeterpunten. De komende periode gaat meer aandacht besteed worden aan het betrekken van het sociale netwerk van de jongere en het versterken hiervan. Hiervoor zullen verschillende methodes bekeken en toegepast gaan worden. In de volgende sessie van het bespreken van de impactmeting zal dan gekeken worden of de resultaten op dit gebied verbeterd zijn. 

Ivan, Esther, Alicia en Marlies: “Wij als jongerencoaches zijn ontzettend enthousiast geworden van de eerste resultaten en gaan aan de slag met de verbeterpunten met als doel nóg betere scores te krijgen in de impactmeting!”

​​​​