Privacybeleid

Dit is het Privacy Statement van Stichting Welzijn Lelystad. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Stichting Welzijn Lelystad jouw persoonsgegevens.

Stichting Welzijn Lelystad acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Stichting Welzijn Lelystad veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Stichting Welzijn Lelystad een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor jou op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed jij daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Welzijn Lelystad van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Stichting Welzijn Lelystad, gevestigd aan De Schans 19-09.

Mocht je vragen hebben over het gebruik van jouw gegevens dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Welzijn Lelystad door te mailen naar privacy@welzijnlelystad.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kunt je denken aan: jouw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website van Stichting Welzijn Lelystad bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met Stichting Welzijn Lelystad worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Van wie verwerkt Stichting Welzijn Lelystad persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Stichting Welzijn Lelystad bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten van Stichting Welzijn Lelystad. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers of partners van Stichting Welzijn Lelystad.

Waarvoor gebruikt Stichting Welzijn Lelystad jouw persoonsgegevens?

Stichting Welzijn Lelystad mag enkel persoonsgegevens van jou verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

  • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op een taak van algemeen belang;
  • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
  • jouw toestemming om persoonsgegevens te verwerken.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Stichting Welzijn Lelystad bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer jou ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven.

Stichting Welzijn Lelystad kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleent Stichting Welzijn Lelystad haar medewerking.

Doorgeven van jouw gegevens aan landen buiten de Europese Unie

Stichting Welzijn Lelystad zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten, of wanneer jij een verklaring hebt getekend waarin jij toestemming geeft voor de doorgifte.

Hoe beveiligt Stichting Welzijn Lelystad jouw gegevens?

Beveiliging van systemen

Om je privacy en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen, treft Stichting Welzijn Lelystad passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Stichting Welzijn Lelystad niet iedereen toegang heeft tot jouw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we jou dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Stichting Welzijn Lelystad is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Stichting Welzijn Lelystad zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen, zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom, iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Persoonlijk contact met Stichting Welzijn Lelystad

Veel contacten tussen jou en Stichting Welzijn Lelystad verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die jij daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media (Facebook, Twitter) of via www.welzijnlelystad.nl contact met Stichting Welzijn Lelystad. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen, maar ook van Stichting Welzijn Lelystad. De persoonsgegevens die jij daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Stichting Welzijn Lelystad worden verwerkt. Bijvoorbeeld om je vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Wanneer Stichting Welzijn Lelystad persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen jou op de hoogte als wij persoonsgegevens van jou verwerken

Stichting Welzijn Lelystad verstrekt, als we je persoonsgegevens verwerken, informatie , over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe jij daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven, indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van jouw gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in jouw gegevens

Ben jij klant van Stichting Welzijn Lelystad en wil jij zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens jij graag wenst te ontvangen.

Recht op correctie

Je hebt het recht om gegevens te corrigeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te corrigeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons heeft (hebben) ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele correctie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht om vergeten te worden

Daarnaast heb jij het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, jij bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van jou te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om ons tot beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren, maar niet gebruiken.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Welzijn Lelystad kun jij bezwaar maken als jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer jij niet wil dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken om jou persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer jij zelf jouw persoonsgegevens aan ons heb verstrekt, heb jij in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine-leesbare wijze aan jou zullen verstrekken, wanneer jij ons daarom verzoekt.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als jij gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via privacy@welzijnlelystad.nl of door een brief aan ons te sturen, voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Cookies op de website

Koko Analytics

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Welzijn Lelystad gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Over dit Privacy Statement

Stichting Welzijn Lelystad kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 4 juni 2021. De meest recente versie vind je altijd op www.welzijnlelystad.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: privacy@welzijnlelystad.nl.