Preventiecoalitie Flevoland van start

15 maart 2022

Een betere gezondheid van de Flevolandse inwoners en zo veel mogelijk voorkomen van gezondheidsproblemen door tijdig in te grijpen. Dit is het doel waar de Preventiecoalitie Flevoland de komende drie jaar mee aan de slag gaat. Dit doet zij door de samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein te versterken. De deelnemende partijen willen daarvoor activiteiten ondernemen vanuit medisch en sociaal domein, samenwerking verbeteren tussen bijvoorbeeld huisartsen en het sociaal domein en de aandacht meer helpen richten op gezond leven en het voorkomen van ziek worden (positieve gezondheid). Dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS gaat de coalitie van start.

De Preventiecoalitie Flevoland bestaat uit de 6 gemeenten in Flevoland, Zilveren Kruis, de provincie Flevoland, GGD Flevoland, Flever, Medrie, REHA, de Flevolandse welzijnsorganisaties (noot: waaronder Welzijn Lelystad) en de Flevolandse Patiëntenfederatie. De programmacoördinatie wordt uitgevoerd door Proscoop en Elaa. De Preventiecoalitie Flevoland komt voort uit de Zorgtafel Flevoland.

Roelie Bosch en Marian Uitdewilligen (wethouders van Almere en Noordoostpolder) die als trekker van deze samenwerking optreden: ‘Kwaliteit van leven en voorkomen van ziek worden gaan heel goed samen. Op dat vlak is nog veel te bereiken. Bovendien helpt het ons de gezondheidszorg betaalbaar te houden op termijn. We zijn als bestuurders daarom blij met de subsidie van VWS omdat die ons in staat stelt om de noodzakelijke regionale samenwerking te organiseren. Gemeenten kunnen dit niet alleen.’

Verbinden en samenwerken

Preventie staat meer dan ooit op de politieke agenda. Niet alleen vanwege de financiële noodzaak, maar vooral vanwege het vitale belang van een goede ervaren gezondheid en gezonde leefstijl. Ook in Flevoland wordt op verschillende manieren aan preventie gewerkt. Daarbij lopen partijen tegen uitdagingen aan, bijvoorbeeld bij het bereiken van kwetsbare groepen, het realiseren van domeinoverstijgende samenwerking en het komen tot duurzame financieringsafspraken.

Carola Meulenbroek (beleidsadviseur Provincie Flevoland): ‘Het is geweldig dat preventie steeds meer aandacht krijgt in de zes Flevolandse gemeenten. Dankzij de preventiecoalitie Flevoland kunnen we voor het eerst regionaal afspraken maken met deze partijen om dat te ondersteunen. Ik kijk er ongelooflijk naar uit om met de betrokken, enthousiaste partijen aan de slag te gaan. Zo houden we zorg voor onze inwoners, nu én in de toekomst beschikbaar.’

De preventiecoalitie biedt kansen om efficiënter in te zetten op preventie en een groter effect te bereiken. Door de krachten (regionaal) meer te bundelen kunnen er doelen worden behaald die afzonderlijk niet haalbaar zijn en worden drempels weggenomen om beter en makkelijker samen te werken rond preventie.

De aanpak van de Preventiecoalitie is ondersteunend en faciliterend aan de activiteiten en initiatieven die op lokaal niveau al plaatsvinden. De coalitie benut deze lokale partijen en haakt aan bij de infrastructuur in de regio.

Erik Koekoek (strategisch adviseur Zilveren Kruis): ‘Als we meer willen bereiken om de gezondheid van de inwoners van Flevoland te bevorderen, is een samenhangende aanpak nodig vanuit de visie van “health in all policies”. Daarvoor is samenwerking tussen partijen nodig. We zijn blij om samen met de betrokken partijen de handen ineen slaan en aan de slag gaan met deze opdracht. De subsidie stelt ons in staat om de samenwerking goed neer te zetten en concrete initiatieven te ontwikkelen waar de inwoners van Flevoland profijt van hebben.’